VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

 1. Bokningar och betalningar

1.1. Bokningar kan göras genom att kontakta Kri Kri ibex privat företag., nedan kallat "företaget" för din bokningsagent.

1.2. Jakten är bokad och bekräftad först när en deposition av jaktpriset (troféer/ies) har mottagits av den internationella turkiska agenten. Denna deposition ska betalas inom tre (3) dagar efter det att bokningen gjorts. Inget bindande avtal skall upprättas förrän depositionen har betalats. Om du inte betalar in din deposition i tid kan det leda till att den bekräftade platsen/de bekräftade datumen automatiskt frigörs och att du eventuellt inte kan återinföra din bokning. När företaget skriftligen bekräftar mottagandet av insättningen till dig ska det anses utgöra ett godkännande och en bekräftelse av bokningen.

1.3. Saldot ska betalas 90 dagar före din ankomst för din jakt . Jakten börjar om saldot har betalats enligt ovan.

 1. Avbokningar och återbetalningar

2.1. Varje avbokning av en bokning måste vara skriftlig och ska endast gälla efter att företaget bekräftat mottagandet av avbokningen Avbokningsavgifter ska tillämpas under följande omständigheter:

(I) Vid avbokning 181 dagar före jaktstart återbetalas hela insättningen minus en hanteringsavgift på 2 500 euro per jaktklient.

(II) Vid avbokning 180 till 91 dagar före safarins startdatum förverkas hela insättningen.

(III) Om du avbokar 90 dagar eller mindre, förlorar du hela kostnaden för safari.

(IV) För överföring av jakten till följande år kan företaget välja att göra det.

2.2. Om du inte dyker upp har företaget rätt att betrakta din bokning som avbokad utan att ha gett företaget något meddelande och bestämmelserna i punkt 2.1 (iii) ska gälla. Företaget kan också välja om det skall överföras till följande år.

2.3. Varje begäran om att ändra din bokning måste vara skriftlig och företagets godkännande av detta ska ske efter eget gottfinnande. Om företaget går med på att ändra din bokning enligt begäran förbehåller det sig rätten att ta ut en administrationsavgift som ska presenteras skriftligen för dig och som ska betalas senast 7 dagar efter ett sådant meddelande.

 • Ingen återbetalning ges (1) för förlorad restid eller byte av anläggningar, områden, jägare, läger och datum, (2) för ändrade resvägar efter avresa, (3) för omständigheter som uppstår utanför företagets kontroll och som kräver att alternativa arrangemang görs för att garantera säkerheten och/eller fortsatt deltagande och njutning av din safari. (4) Om du inte dyker upp till något boende, tjänst, sightseeing eller resesegment utan att meddela företaget eller (5) om du lämnar din safari efter att den har börjat, missar någon planerad sightseeing, aktivitet eller boende.
 • En deposition och ett undertecknat kontrakt krävs för att bekräfta bokningen. Balansen betalas på faktura 90 dagar innan jakten börjar. Ingen återbetalning sker efter jaktstart. Jakten gäller tills trofén är tagen eller skadad, eller tills två rimliga chanser har missats eller förbigåtts.
 1. Risker

3.1. Företaget uppmärksammar dig på att det finns vissa inneboende risker med att delta i den typ av resa som säljs av företaget och att du accepterar dem på egen risk.

3.2. Det är ditt eget ansvar att före avresan ta emot lämplig medicinsk rådgivning om huruvida du är tillräckligt frisk för att genomföra den bokade resan. Företaget är inte ansvarigt för sjukdom, skada eller dödsfall som inträffar under ett program som säljs av företaget och som inte beror på grov vårdslöshet från företaget, dess tjänstemän, anställda, auktoriserade representanter eller agenter oavsett vem.

 1. Force Majeure

4.1. "Force Majeure" avser, i förhållande till företaget, alla omständigheter som ligger utanför företagets rimliga kontroll (inklusive, men utan begränsning, explosion, översvämning, storm, brand eller olycka, krig eller hot om krig, sabotage, uppror, oroligheter eller rekvirering, sjukdom, karantän, myndighetsingripande, väderförhållanden eller andra oönskade händelser).

4.2. Om företaget drabbas av force majeure ska det omedelbart meddela dig om dess art och omfattning.

4.3. Företaget ska inte anses bryta mot dessa villkor eller på annat sätt vara ansvarigt gentemot dig, på grund av försenad eller utebliven fullgörelse av någon av dess skyldigheter enligt detta avtal, i den mån en sådan försening eller utebliven fullgörelse beror på force majeure.

 1. Försäkring

Företaget rekommenderar starkt att du skaffar följande försäkringar som finns tillgängliga på marknaden och som inte erbjuds av oss. Dödsfall och invaliditet till följd av olyckshändelse, större sjukförsäkring, akut medicinsk evakuering, förlust av personliga tillhörigheter, avbokning av resa.

 1. Importtillstånd och försändelse av troféer

Troféer kan ta 3 till 15 månader från vissa länder på grund av lokala bestämmelser. Kunden är helt ansvarig för att skaffa nödvändiga importtillstånd för sitt land och för att betala kostnaden för transporten och alla skatter i samband med transporten av troféerna.

 1. Villkor och bestämmelser

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan företaget och dig och utesluter alla andra villkor. Ingen ändring av villkoren får göras av någon av företagets anställda, auktoriserade representanter eller agenter, såvida den inte är skriftlig och utfärdad av en auktoriserad tjänsteman från företaget. Alla beslut och frågor som omfattas av företagets godtycke ska fattas av företaget ska fattas av en behörig tjänsteman i företaget.

 1. Bagage

Tillfällig eller permanent förlust av bagage är ditt eller transportörens ansvar.

 1. Resedokument och vaccinationer

Det är ditt ansvar att se till att pass, visum, resetillstånd, hälsointyg, vaccinationer, internationella körkort eller annan dokumentation som krävs för resan har erhållits och är i ordning. Det är ditt ansvar att stå för eventuella extra kostnader som du själv (eller företaget för din räkning) ådrar dig till följd av att du inte uppfyller dessa krav.

 1. Särskilda önskemål

Du måste meddela företaget skriftligen om eventuella särskilda önskemål, t.ex. kost eller faciliteter, när du lämnar in din bokning till företaget. Företaget kommer att uppfylla sådana önskemål om det är möjligt.

 1. Konfidentialitet

Genom att underteckna detta avtal förklarar kunden att han eller hon förbinder sig att skydda och inte sprida några affärshemligheter från Kri Kri ibex privata företag och deras partner som de har fått kännedom om i samband med den jakt som uppstår i samband med detta avtal som ingåtts med företaget under hela avtalsperioden och upp till fem år efter det att avtalet har upphört. Affärshemligheter i den mening som avses i denna punkt är all information, fakta eller omständigheter som rör: jaktområden, hotell, jaktstugor och guider, priser och jaktorganisation i samband med jakten; genomförandet av jaktresan i alla dess faser och skeden; andra kunder och jaktområden, deras anställda, liksom anställda hos Kri Kri Kri ibex Ltd. eventuella underleverantörer, priser och andra villkor för detta avtal, samt marknadsföring och/eller reklam för någon av de partner till företagen eller underleverantörer som deltar i safari/jakt till tredje part.

 1. Information i broschyren och på webbplatsen

All information som ges i företagets broschyr och på webbplatsen är, såvitt företaget vet, korrekt vid tidpunkten för tryckning, men företaget förbehåller sig rätten att ändra den. De fotografier som återges och den information som ges i broschyren skildrar typiska scener som man upplever och detaljer om varje resmål; men ämnet kan inte nödvändigtvis ses eller upplevas när man besöker det aktuella resmålet.

 1. Fotografi

Företaget förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande använda sig av fotografier eller filmer som tagits av vår personal under resan för allmänna ändamål utan betalning eller tillstånd. Om en kund ställer egna fotografier till företagets förfogande förbehåller sig företaget rätten att använda dessa. Företaget kommer att ge kunden den film och de foton som tagits under jakten gratis.

 1. Tvister

Om du har någon anledning att klaga under resan ska du omedelbart meddela detta till företagets lokala representant eller agent som kommer att försöka lösa situationen.

 1. Samtycke

Betalning av depositionen eller någon annan delbetalning för en bokning av en safari innebär att du godkänner alla bestämmelser i villkoren och den allmänna informationen som finns på företagets webbplats, i broschyren eller i prislistan. De villkor enligt vilka du samtycker till att delta i dessa safariresor kan inte ändras eller kompletteras annat än skriftligen, undertecknat av en behörig tjänsteman från företaget.

 1. Villkor för bokning

Du ska alltid följa instruktionerna från företagets representanter. Ingen kund ska accepteras eller tillåtas fortsätta en safari om hans eller hennes mentala eller fysiska tillstånd, enligt en företrädare för företaget, är sådant att han eller hon är oförmögen att ta hand om sig själv eller gör sig obehaglig för andra kunder eller utgör en fara för honom eller henne själv eller för andra kunder, och företaget kommer inte att vara ansvarigt för utgifter för sådana personer som av denna anledning inte kan fullfölja safarin.

 1. Meddelande om verkställbarhet

Kom ihåg: När du bokar resor och jaktrelaterade tjänster med företaget ingår du ett bindande avtal som förutsätter att du har förstått alla villkor som anges i företagets broschyr, webbplats och prislista.

OBS: Alla troféer och dagsavgifter, jakt, villkor och bestämmelser kan ändras utan föregående meddelande, av Wildlife Department i de länder du har bokat och företaget är inte ansvarigt för denna typ av förändringar och kunden accepterar att betala eventuell extra avgift eller statliga skattehöjningar för mer än 5% jämfört med föregående jaktsäsong när kontraktet är avslutat.

Bestämmelser om jakt

Sapientza-ön 2021-2022

Heraklion, 23 september 2021
På uppdrag av samordnaren
Decentraliserad förvaltning
Biträdande generaldirektör
Rums- och miljöpolitik
CHARIKLIA KARGIOLAKI
Ι
Nr 166635
(2)
Godkännande av jaktprogrammet för
av jaktområdet (EKP) på ön
pintzas Methoni, för jaktsäsongen
2021- 2022.
SAMORDNAREN.
DECENTRALISERAD FÖRVALTNING
PELOPONNESOS, VÄSTRA GREKLAND
OCH IONIEN
Med hänsyn till:
1. Artikel 1 i lag 2647/1998 "Överföring av
i regionerna och de lokala myndigheterna m.fl.
bestämmelser "(AD237).
2. Lag 3852/2010 "Ny arkitektur för den lokala förvaltningen".
och decentraliserad förvaltning - program
Kallikrates "(AD87).
3. P.d. 139/2010 "Organisation av decentraliserad verksamhet".
Administration, Peloponnesos, västra Grekland och Joniska havet "
(232 E.KR.).
4. Artiklarna 28 och 28A i lag 4325/2015 "Demokrati-
Ledning - Kampen mot byråkratin
och e-förvaltning. Korrigering av orättvisor
och andra bestämmelser "(AD 47).
5. Den nr. 15870 / 15-5-2017 beslut av ministern
"Utnämning av Nikolaos Papatheodos-
Angelakis som samordnare för decentraliserade
Förvaltning av Peloponnesos, västra Grekland och Joniska havet "
(ΥΟΔΔ 250).
6. Den nr. 141194 / 23-6-2017 beslut av
för den decentraliserade förvaltningen av Peloponnesos,
Västra Grekland och Joniska havet "Överföring av rättigheter
Underskrift "På uppdrag av samordnaren" till den övervakande chefen.
vid generaldirektoratet för skog och landsbygdsfrågor
samt till cheferna för dess avdelningar.
Generaldirektoratet för skogs- och jordbruksfrågor
av den decentraliserade förvaltningen av Peloponnesos, västra
Om Grekland och Joniska havet "(BΔ 2262).
7. Artiklarna 253 och 254 i n.d. 86/1969 "Peri Dasi-".
Code "i dess lydelse enligt artiklarna
3 och 4 i lag 177/1975 (AD 205), som artikel 3 i lag 177/1975 (AD 205), som artikel 3 i lag 177/1975 (AD 205).
ersattes av artikel 29 i lag 2040/1992.
8. Par. 3 i artikel 3 i p.d. 453/1977 "Om
av kontrollerade jaktområden och
villkor för jakt i dem "
(141 E.KR.).
9. Ministerns beslut nr 235228/5821/1977.
Georgiens "Om karakterisering och inrättande av
Jaktområden på Atalantaöarna
si, Elafonisos, Antipaxos, Sapienza och Schiza "(Β΄ 1041).
10. Den nr. 154568/2102 / 10-8-2017 cirkulär
beslut av miljö- och energiministeriet
"Fastställande av minimiavgifter för utfärdande av ett särskilt tillstånd.
och minsta bytesvärden för
Jaktområden som förvaltas av
skogsvårdsmyndigheterna "(ΑΔΑ: 7ΓΟΨ4653Π8-63Λ).
11. Den nr. 165182 / 16-9-2021 dokument av Dasar-
Kalamata University, som lade fram programmet
för jaktperioden 2021 - 2022, för E.K.P. Island
Sapienzas, sammanställd av E.K.P.s handledare.
Kyriako Pikoula.
12. Det faktum att detta beslut inte
utgifter som belastar statsbudgeten,
Vi beslutar:
Vi godkänner jaktprogrammet för den kontrollerade
jaktområde (EKP) på ön Sapienza för
Jaktperioden 2021-2022 enligt följande:
Artikel 1
FÖRVÄRV AV JAKTRÄTT.
För någon som vill jaga i kontrollerad jakt
Området runt Sapienza Island krävs:
1. Innehav av en vanlig jaktlicens, dvs. allmän licens, Pe-
regional, lokal som också gäller för prefekturen
Från Messinien.
2. Att skaffa en särskild jaktlicens i
Kontrollerat jaktområde.
Artikel 2
STYRKANDE HANDLINGAR FÖR UTFÄRDANDE AV EN SÄRSKILD LICENS
För att erhålla en särskild jaktlicens i
Ε.Κ.Π. den berörda jägaren måste
eller hans lagliga företrädare, att underkasta sig
Kalamata skogstjänst:
1. Ansökan och dess uppgifter (efternamn, förnamn, förnamn, namn).
far, yrke, hemadress, intygsnummer
Polisens identitetskort, skattelicens
troy, jaktlicensnummer och typ) och
datum han vill jaga resten
medlemmar i teamet.
2. Fotokopia av terapilicensen (andra, tredje, tredje
och aktuell visering). Utländska jägare
tillhandahålla och översätta jaktlicens
i sitt land.
3. Den nödvändiga summan pengar.
4. Bevis - Kvitto på betalning av hyran.
för transport till och från ön
Sapienza med det kontrakterade fartyget.
Artikel 3
JAKTTID
Jakten inleds måndagen den 1 november 2021 och
löper ut tisdagen den 7 december 2021.
Jaktdagar för perioden från och med
1-11-2021 till 3- 12-2021 definieras varje: måndag, tisdag
på onsdag och torsdag.
Jaktdagar för perioden 6-12-
2021 till 7-12-2021 är fastställda till måndag och tisdag.
Jakten kan inledas en (1) timme efter följande datum
soluppgång och slutar kl. 14.00.
Artikel 4
SÄRSKILDA LICENSPRISER
1. Priset för den särskilda licensen fastställs enligt följande:
a) För jägare från Messinien 35,00 euro.
b) För de andra grekiska jägarna, medborgarna
Europeiska unionens medlemsstater och deras
utländska länder (utanför EU) som är bosatta i
Grekland över 15 år, 50,00 euro.
c) För utländska medborgare utanför EU 100,00 euro.
2. Priserna på speciallicenser är momsbelagda.
24%.
3. Det särskilda tillståndet gäller endast för en jaktdag.
4. Jägare av utländska medborgare (utanför EU) utanför
från det särskilda tillståndet måste förses med allmänna upplysningar om
Jaktlicens utfärdad av Forest Service.
lamata som betalar motsvarande avgifter som sådana
som fastställs i det årliga beslutet
Thera från miljö- och energiministeriet,
som är följande:
a) Upp till 15 dagar: 60,00 euro och b) Upp till två (2) månader:
€ 120.00. Dessutom krävs uppvisande av en försäkrad
kontrakt som täcker jägaren i
föll vid en jaktolycka på landet.
Artikel 5
JÄGARORGANISATION
1. Hur jakten bedrivs under den
men från och med den 1-11-2021 till och med den 3-12-2021 kommer det endast att göras mot
grupper i närvaro av ett bemyndigat organ.
2. Varje jaktdag under den ovan nämnda tiden
systemet kan jaga upp till tolv (12)
Jägare som delas in i tre (3) grupper (2 till 4 jägare).
per grupp).
3. Måndagen den 6 och tisdagen den 7 december kan de
att jaga upp till åtta (8) enskilda jägare per person.
dag i vars namn den särskilda emissionen inte har återemitterats.
Licens under den pågående jaktsäsongen.
4. Överföringen av jägare från Methoni till N.
Sapienza tillverkas endast med det material som Da-
båten i viken. Minimihyran är det belopp som
fyra hundra nittiosex (496,00 euro) euro
inklusive moms (24%), som kommer att delas
lika mycket som varje jägare om det är möjligt
rutt med färre än åtta (8) jägare. Pe-
för åtta (8) jägare fastställs hyran till följande belopp
sextiotvå (62,00 €) inklusive
Moms (24%) per jägare.
Artikel 6
FÖRFARANDE FÖR UTFÄRDANDE AV SÄRSKILDA LICENSER
1. Särskilda jaktlicenser skall utfärdas av den
Arkiv av Kalamata
(Inga särskilda jaktlicenser utfärdas i EKP).
2. De som är intresserade av jakt måste lämna in
sätta in det som föreskrivs i Kalamata Forest Service.
för utfärdande av ett särskilt tillstånd stödjande dokument
som avses i artikel 2.1 och 2.2 i denna förordning.
Terapiprogrammet. Ansökningar tas emot av
publicering av detta program i tidskriften
Regeringen till och med tisdagen den 30 november
från 08:00 till 13:00.
Varje ansökan loggas. Protokollnumret
bestämmer prioriteringsordningen. Ansökningarna
De inlämnade uppgifterna är sorterade efter jaktdag.
och jägare eller lagliga företrädare underrättas.
deras personer via e-post (e-post), t.ex.
inom föreskriven tid ska betala den föreskrivna
Belopp för utfärdandet av det särskilda tillståndet.
och bifoga en fotokopia av kvittot -
Bevis på hyra för
deras transport till och från Sapienza Island med
kontrakterad båt för alla jaktdagar.
Utebliven betalning av beloppet för emissionen.
av det särskilda tillståndet och att den inte har presenterats för
- Dokument om betalning av hyra för
deras transport till och från Sapienza Island,
även av en gruppjägare, utesluter henne.
inträde till E.K.P. hela laget. Hans betalning
belopp för utfärdandet av den särskilda licensen.
sker uteslutande genom insättning/överföring till
personlig redogörelse för tjänsten
Jägarens eller den juridiska personens bankkonto.
av sin företrädare.
Om de samma dag föreslås att de ska
två grupper av jakter som utgörs av
av två jägare i teamet, får möjlighet att
att slå ihop lagen till en
ett för att jaga ett annat lag.
Inga ändringar görs för de jägare som
utgör lagen.
3. Sökande jägare personligen eller juridiskt
företrädda av sina företrädare, måste vara
få det särskilda jakttillståndet i god tid.
4. Om jägaren inte dyker upp till
jakt på den dag som fastställts för den ska inte vara
att använda den dagens ledighet för att
ännu en dag av jakt och den avgift han har betalat
inte kan returneras.
5. Om jakt inte bedrivs på grund av att
dåligt väder eller annan orsak, får jakten bedrivas.
av dem som önskar och presenterar sig för jakt.
på den dag som bestämts för dem, på fredagen
för den aktuella veckan.
Till de jägare som inte vill jaga
och presenterades för jakt samma dag som de
fastställts, återlämnas penningbeloppen.
har betalat för utfärdandet av den särskilda licensen med
bankens insättning/överföring av dessa
redovisning av tjänsten i deras räkenskaper
som har deponerats/överförts, belastats med
kostnader för banktransaktioner. Dessa jägare
eller deras lagliga företrädare skall lämna in
på Kalamata Forest Service till och med torsdagen den 9 december.
November, leveranssedel - Faktura utfärdad
för denna särskilda jaktlicens. För alla särskilda tillstånd
Thera inte lämnades in i respektive
Fakturor - Penningbeloppen deponeras av
Skogskontoret i Kalamata vid Gröna fonden. Tjänsten
inte bär något ansvar för hans återvändande
hyra som betalats för dess överföring till
och från Sapienza Island med den kontrakterade sca-
φος
Artikel 7
JAKTMEDEL - HUNDAR
1. Jakt får endast bedrivas med en jaktskuldra.
Ett vapen med slät pipa och med enkel eller dubbel pipa.
inget eller repeterande gevär med upp till tre
(3) patroner totalt, varav en (1) i kammaren.
båda (2) i lagret.
2. För jakt kommer att användas uteslutande och
endast patroner med en enda pipa.
3. Hundar är förbjudna vid jakt. Det krävs också att
Användning av radioapparater och kikare,
etc. som jakthjälpmedel. Mobiltelefoner
förbjudna att användas som hjälpmedel
jakt.
Artikel 8
JAKTLIGT BETEENDE
1. Jakten utförs efter eget gottfinnande.
E.K.P.:s auktoriserade organ när det finns en
mentala väderförhållanden och god sikt.
2. Jaktlicensen och den särskilda licensen skall överlämnas till
E.K.P.:s auktoriserade organ innan den påbörjas.
och återvände i slutet av den.
3. De positioner som kommer att jagas av jaktlagen.
bestäms innan jakten inleds och innan
ombord på båten. Om mer
grupper som är intresserade av att jaga på samma plats
Det kommer att ske en lottdragning.
4. Jägareföreningar åtföljs alltid av
auktoriserade organ inom det kontrollerade jaktområdet
område, vars uppgifter måste vara
κούουν. Jägarna måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att
vidta brådskande åtgärder för att förhindra alla former av olyckor och
säker användning och transport av sin jakt
vapen. Tjänsten bär inget ansvar för eventuella
skada eller olycka under jakt.
Under jakten är jägarna skyldiga att
att bära ett plagg på överkroppen
fosforescerande orange (ej inkluderad)
enkelfilig), synlig från alla synvinklar till
förebyggande av olyckor.
5. Det är förbjudet att avlägsna jägare från
sitt team. Det är också förbjudet att avlägsna
från det område som är avsett för jakt
av den kontrollerade regeringens auktoriserade organ
område. Oförsiktiga jägare, farliga
för kollegors eller anställdas säkerhet
av E.K.P. och i allmänhet jägare som inte lyder
förslag från E.K.P.:s organ kan tas bort
är gömda av E.K.P. och berövade möjligheten att jaga.
utan någon annan formulering eller ersättning för den aktuella
jaktsäsong.
6. E.K.P.s kroppar kan kollapsa i grupper.
se jägare eller enskilda jägare i grupper.
7. Det är inte tillåtet att gå in i E.K.P. till en jägare.
som inte bär ett vapen även om han har ett särskilt tillstånd.
8. Jakt vid båten och i havet
brickor.
9. Den jägare som skadar, enligt den absoluta bedömningen-
av det auktoriserade organet som övervakar
jakt, byte och inte samlar in den betalar den
som har tillhandahållits för bytesvärdet och saknar det
Rätten att skriva in E.K.P. för den aktuella cykeln.
ledande period.
10. Det är förbjudet att jaga outvecklade hårstrån.
rovdjur och kvinnliga gemsar. Som utvecklad
hårig vilt betyder: de vilda fåren i
(3) år gammal och en sämsklapp två (2) år gammal. I fall-
skada eller dödsfall i en outvecklad hårbotten
byte eller kvinnliga gemsar den skyldige är anklagad
med ett bötesbelopp på 400,00 euro plus byttans värde, i form av
Detta anges i kolumn (6) i tabellen nedan.
Värdet av den kvinnliga sämjan är 500,00 euro för
alla jägare.
11. Vid byten som är av en sådan art att den
Jakt är förbjuden inom ramen för detta program.
eller avsiktligt dödat outvecklade håriga bytesdjur.
eller honmusslor, är denna handling olaglig.
jakt. I detta fall åtalas de som begått överträdelsen.
brottsliga med bestämmelserna om jakt och för överträdelser.
jaktbestämmelser (artikel 18.18).
287 i n.d. 86/1969) och berövas rätten till jakt
utan någon annan formulering eller ersättning för den aktuella
jaktsäsong. Bytet och jaktmedlen
konfiskeras. Konfiskerat spel säljs.
Troféer från det beslagtagna manliga bytet
står till E.K.P.:s och tjänstens förfogande.
12. Jakten stoppas i alla fall.
anser att detta mandat är nödvändigt för att genomföra
av jaktinstrument.
Artikel 9
ÄNDRING - UPPHÖRANDE AV JAKTEN
Genom beslut av Messinias skogsdirektör,
På förslag av Kalamata Forest Service är det möjligt att
att ändra eller avsluta programmet
Θήρας.
Artikel 10
TILLSTÅND FÖR JAKTPREMIER -
PRIS SKÖRDADE TROFÉER
Det tillåtna antalet byten och priserna
som visas i tabellen nedan:
Vilda får (Ovis aries musimon) Honor: 10
1 per jaktsäsong 140,00 € 180,00 € 350,00 € 350,00 €
Viltfår (Ovis aries musimon) Hanar: 20 1 per jaktsäsong 170,00 € 210,00 € 370,00
Stenbock (Capra aegagrus cretica) Hanar: 25
1 per jaktsäsong € 250,00 € 320,00 € 500,00

Moms tillkommer till ovanstående priser. 24%.
Om det totala antalet åtgärder är slutfört
det återstående antalet byten under jaktsäsongen
jakten på denna typ av bytesdjur upphör.
Om det under jakten är så att o
Det är motiverat att antalet i tid kommer att överstiga det.
tid som krävs för att informera jägarna
från E.K.P.s kroppar.
Artikel 11
BETALNING AV VÄRDET AV BYTEN.
1. När jakten är avslutad skall det godkända instrumentet
av E.K.P. kommer att utfärda en försäljningsfaktura till jägaren.
av tjänsten och värdet av bytet kommer att samlas in.
genom insättning/överföring till hennes bankkonto
service. Det utklipp som jägaren kommer att få
är en laglig äganderätt till det byte som
som anges på den, för transport etc. av dem.
2. Priset på det dödade bytet när det jagas.
av en grupp bestående av Messinians och andra.
Grekiska jägare, eller jägare av medborgare -
Europeiska unionens medlemsstater bestäms av priset.
som anges i kolumn (5) i tabellen ovan.
Om gruppen har utländska jägare av andra utlänningar
länder utanför EU bestäms priset av kolumnen
(6) i tabellen.
Artikel 12
AVGÅNG - ÅTERKOMST
Jägarnas och kommissionärernas avfärd
organ från E.K.P. N. Sapienza från hamnen i Me-
Detta kommer att äga rum kl. 07:45 - 08:00 och återvända från
Sapienza kl. 14.30-15.00.
Om avgången av någon anledning eller anledning inte sker
hålls fram till 08:30, skjuts jakten upp.
Artikel 13
BESÖKARE PÅ E.K.P.
1. Det är förbjudet att komma in och vistas i E.K.P.
utan skogsmyndighetens tillstånd
2. E.K.P. Sapienza Island kan besökas.
för vetenskapliga, pedagogiska och utbildningsmässiga ändamål
av dess flora och fauna och av den
system, de som vill (föreningar, fackföreningar,
etc.) efter tillstånd från Kalamata Forest Service.
utom under jaktdagar. Sättet, tiden, tiden
beteende och andra skyldigheter inom E.K.P.
kommer att fastställas i det relevanta tillståndet.
3. Besökarna till E.K.P. bör se upp för
deras säkerhet och förebyggande av olyckor,
men som är deras vård och ansvar. Tjänsten
inte bär något ansvar för eventuella olyckor som inträffar.
under deras vistelse i E.K.P..
De måste fortfarande skydda sina byten och
stör inte deras frid.
Artikel 14
ANDRA BESTÄMMELSER
1. Det är inte tillåtet att fotografera eller filma.
bytesdjur och jaktverksamhet
under jakten enligt följande
detta program.
Fotografering och filmning av bytesdjur.
utanför den ovan nämnda perioden är endast tillåten
med tillstånd från det behöriga ministeriet.
Vid fotografering eller filmning
bytesdjur och jaktverksamhet eller
Fastställande av förekomsten av audiovisuellt material.
Förfotografering och filmfotografering.
av och jaktverksamhet den skyldige åtalas.
Brott mot denna förordning -
förbud och berövas rätten att utöva sin verksamhet.
jakt.
2. Jägarna måste samla in och bortskaffa
dölja de använda patronerna från E.K.P.
θηκαν.
3. Under giltighetstiden för denna
de skyddsåtgärder som gällde vid tidpunkten
Covid-19.
4. För frågor som inte regleras av denna
bokstav, som har en ställning som jaktreglerare,
de allmänna bestämmelserna om jakt tillämpas.
5. Alla andra uppgifter om dess funktion.
E.K.P., som inte är registrerad i detta program,
bestäms av EKP:s övervakare inom ramen för
av p.d. 453/1977.
6. Överträdare av bestämmelserna om jakt och
av denna bestämmelse om reglering - förbud
är kriminella.
7. Inneha en särskild jaktlicens och gå in i
besökare till E.K.P. innebär att den oreserverade
Godkännande och tillämpning av det som sägs.
ovan.
Detta beslut kommer att offentliggöras i dess tidning
Regeringen.
Kalamata, 28 september 2021
Av samordnaren för den decentraliserade administrationen Beställning
Direktören för Messinias skogar
GEORGE SOTIROPOULOS

Kri Kri ibex outfiters

Copyright © 2022 Kri Kri ibex Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

sv_SESV